Dubingiai.info

Dubingių legendos

Dubingių kraštotyros muziejus

Dubingiu krastotyros muziejus

Dubingių kraštotyros muziejaus pradžia sietina su Atgimimo pakilimu. Žlugus Sovietų imperijai ir susigrąžinus  Nepriklausomybę, Dubingių šviesuoliai ėmė rūpintis tautinio sąmoningumo, patriotizmo ugdymu. Kraštotyros muziejus buvo vienas iš tokio ugdymo sričių ir pavyzdžių.

Muziejus įkurtas 1990 m.

Muziejus įkurtas 1990 m. vasario 16 d. Lietuvos atgimimo pradžioje. Skirtas susipažinimui su Dubingių istorija ir buitimi. Muziejaus įkūrimo iniciatoriai: Liudvika Vaitkevičienė, Kristina Lindienė ir Lionginą Giedrytė. Pritarė Dubingių pagrindinės mo­kyklos kolektyvas ir Dubingių krašto žmonės.

Muziejui vadovauja Liongina Giedrytė. Muziejų apipavidalinti padeda mo­kytojas Valentinas Dirma. O fotogra­fo dubingėno Jono Giedrio padarytos nuotraukos puošia beveik visas muziejaus sienas.

Eksponatai

Per savo egzistavimo metus mu­ziejus sukaupė 1250 eksponatus. Juos dovanojo Dubingių krašto gyventojai. Garsūs ir garbingi Dubingiai isto­rine praeitimi. Dubingiuose lankyda­vosi ir didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas, kuris pastatė naują pilį ir bažnyčią. Dubingių pilyje gyveno ir garsi Radvilų giminė. O nepriklau­somos Lietuvos laikais Dubingiais rūpinosi ir pirmasis Lietuvos prezi­dentas Antanas Smetona. Čia Dubin­giuose 1920-1939 metais buvo pasie­nio policijos centras.

Daug nuotraukų muziejui apie poli­cininkus pasieniečius dovanojo polici­ninko sūnus Mindaugas Tarasevičius. Prezidentą Antaną Smetoną primena Onos Milinkevičienės dovanotos, nuotraukos. Aldona Grigelevičienė, Emilija Sasnauskaitė, Emilija Turbienė, Marytė Baliulienė, Leokadija Akinytė, Rožė Paškevičiūtė, Živilė Rukšėnaitė, Genė Lazarevičienė, Jadvyga Giedrienė ir daugelis kitų žmonių teikė žinias, dovanojo nuotraukas apie Dubingių praeitį. Nuotraukos primena mūsų senas, sudegusias bažnyčias, žydų sinagogą, žaviųjų Dubingių vasarinę piliakalnyje ir kt.

Dubingiu krastotyros muziejus_kartoteka

Muziejaus lankytojai

Per penkerius metus muziejų aplankė nemažai ekskursijų ir pavienių lankytojų. 1994 m. birželio 25 d. muziejų aplankė tautininkų sąjungos pirmininkas Rimantas Smetona, istorikas Romas Batūra, seimo narys Algirdas Endriukaitis, tremtinių ir politinių kalinių choras. Muziejuje lankėsi ir seimo nariai: Andrius Kubilius, Nijolė Ambrazaitytė, Kazimieras Uoka.

Muziejus švenčių dienomis organizavo parodas, minėjimus. Dalyvavo rajoninėse ir respublikinėse parodose. 1995 02 16 muziejui sukako penkeri metai Tai nedidelis laiko tarpas, bet dubingėnams jis buvo brandus. Ypač jaunoji karta, apsilankiusi muziejuje, susipažįsta su Dubingių krašto praeitimi ir galbūt ne vienam tai padeda suprasti, kas mes buvome ir kas esame.

Vėlesnis muziejaus likimas

Apie muziejaus istoriją ir vėlesnį likimą įtaigiai pasakoja viena iš jo įkūrimo iniciatorių, Lionginos Giedrytės sesuo Kristina Giedrytė-Lyndienė: